Trang chủ       Giới thiệu nhà trường       THỜI KHÓA BIỂU       Album Nhà trường       Video - Clip       LIÊN HỆ       THƯ ĐIỆN TỬ
 
 

Thông báo trên trang chủ
Thông báo trên trang chủ

Thư ngỏ gửi các thế hệ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đă, đang công tác, học tập tại trường

Thông báo tin nhanh
 
Email của bạn:
 
Số lượt truy cập Website tranhungdaothanhxuan-hanoi.edu.vn
 
 
 
 
 
CÁC CHUYÊN MỤC / Văn bản Giáo dục / Văn bản Nhà nước, Bộ GD&ĐT
(Lượt xem: 28781 - Cập nhật: 6/3/2014)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

   Số:      /2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

            Hà Nội, ngày     tháng    năm 2014

              DỰ THẢO

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động

của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
 
 

 


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về  Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2008/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2008/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 23. Tuyển sinh vào lớp đầu cấp trường chuyên

1. Nguyên tắc tuyển sinh

a) Tuổi của học sinh trường chuyên thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

b) Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập xuất sắc ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên;

c)  Bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng.

2. Kế hoạch tuyển sinh hằng năm

a) Trường chuyên thuộc tỉnh: Sở giáo dục và đào tạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường chuyên;

b) Trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học: Hiệu trưởng trường chuyên trình người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường chuyên;

c) Chậm nhất trước ngày thi tuyển 60 ngày, trường chuyên thông báo tuyển sinh bằng văn bản đến các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học có đối tượng dự thi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  3. Đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển

          Sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên (gọi chung là cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên) quy định về việc đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển.

  4. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều này; 

Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:

- Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế;

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở;

- Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Kết quả đánh giá các chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số vượt khó (AQ) và các chỉ số đánh giá trí tuệ khác (nếu có tổ chức đánh giá). 

Cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên quy định cách thức quy ra điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2. 

b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

           Việc thi tuyển có thể tổ chức độc lập hoặc kết hợp với kỳ thi tuyển sinh vào lớp đầu cấp THPT hàng năm.

- Cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên quy định: môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng lớp chuyên; hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển vào lớp chuyên và lớp không chuyên thuộc trường chuyên.

- Người đứng đầu cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên ra quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo.

- Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành.

- Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào trường chuyên.

  5. Báo cáo kết quả thi tuyển sinh

Chậm nhất vào ngày 30 tháng 8 hằng năm, cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên báo cáo kết quả tuyển sinh với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ báo cáo gồm: Kế hoạch tuyển sinh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo kết quả tuyển sinh gồm: môn thi, hình thức thi và số lượng học sinh trúng tuyển vào mỗi lớp chuyên; cách thức xét tuyển và số học sinh trúng tuyển vào lớp mỗi lớp không chuyên (nếu có); đánh giá kết quả tuyển sinh (ưu điểm, hạn chế) và những đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 24. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên

          1. Hằng năm, trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp chuyên.

          2. Người đứng đầu cơ quan quản lí trực tiếp trường chuyên quyết định việc tuyển bổ sung, quy định về điều kiện dự tuyển bổ sung, môn thi và tổ chức thực hiện.”

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của Quốc hội;   
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

 

Các mục khác
  THÔNG TƯ 06/2019/TT-BGDĐT: Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
  BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 CÔNG BỐ NGÀY 07/5/2020
  Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học ḱ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT
  Tăng cường giải pháp pḥng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học
  Hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào pḥng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
  Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT QG...
  Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, ...
  09 Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV
  Bộ GD&ĐT thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
  Về việc mở lớp cấp chứng chỉ Quản lư giáo dục theo Quyết định 382/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD & ĐT
  Hướng dẫn kinh phí kỳ thi THPTQG và thu giá dịch vụ tuyển sinh ĐH hệ chính qui, CĐ-TC nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui 2018
  Thông tư 04/2018 sửa đổi một số điều của Qui chế thi THPTQG và xét công nhận Tốt nghiệp THPT
  Thông tư 07/2018 Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
  Thông tư 04/2017 ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
  Thông tư 05/2017/TT-BGD&ĐT ban hành Qui chế tuyển sinh ĐH hệ chính qui; tuyển sinh CĐ đào tạo nhóm ngành giáo viên hệ chính qui
  Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tâm lư cho học sinh trong trường phổ thông
  Chương tŕnh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1
  Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
  Hướng dẫn cơ chế tài chính kỳ thi THPT QG và xét tuyển Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đạo tạo giáo viên năm 2017 chính quí
  Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục
1
2
3
4
 
 
 
   

 


 
THƯ VIỆN ẢNH
 
 
 
BÀI HÁT NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
 
LIÊN KẾT